Privacyverklaring

Gonnie Smit Hypotheekadvies, gevestigd aan Speenkruid 31 in Bedum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring.

Contact gegevens:

www.gonniesmithypotheekadvies.nl

info@gonniesmithypotheekadvies.nl

06-48 92 87 47

Gonnie Smit is functionaris gegevensbescherming van Gonnie Smit Hypotheekadvies. Zij is bereiken via bovenstaand mailadres of telefoonnummer.

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Gonnie Smit Hypotheekadvies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u;

 • Kredietwaardigheidscheck
 • Burgerservicenummer
 • Inkomensgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gonnie Smit Hypotheekadvies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen;

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Gonnie Smit Hypotheekadvies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Gonnie Smit Hypotheekadvies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gonnie Smit Hypotheekadvies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Deze bewaartermijnen staan benoemd in het Burgerlijk Wetboek, Wet Financieel Toezicht en richtlijnen van de Autoriteit Financiële Markt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gonnie Smit Hypotheekadvies verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gonnie Smit Hypotheekadvies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gonnie Smit Hypotheekadvies gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gonnie Smit Hypotheekadvies en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gonniesmithypotheekadvies.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ zone, paspoortnummer en BSN-nummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek. Gonnie Smit Hypotheekadvies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link; https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij u persoonsgegevens beveiligen

Gonnie Smit Hypotheekadvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op via info@gonniesmithypotheekadvies.nl of 06-48 92 87 47

Neem contact met ons op

3 + 8 =

Adres en contact gegevens

Molenweg 5
9781 GL Bedum

050 - 211 53 81 
06 - 48 92 87 47
info@gonniesmithypotheekadvies.nl